Diseña un sitio como este con WordPress.com
Comenzar

Els filòsofs d’Àsia Menor/Los filósofos de Asia Menor

Diap. n. 1 – Mapa de la costa occidental de l’Àsia Menor. La península d’Anatòlia ha estat, a causa de la seva posició geogràfica, el bressol de civilitzacions i lloc de trobada entre Europa i Àsia. Conté tres regions: Eòlia, al nord, Jònia, al centre, i Dòria, al sud. La més destacada de les tres és Jònia, que va ser poblada per emigració aquea que preferí, per preservar la seva seguretat, instal·lar-se en illes o penínsules. La pròspera Jònia va aportar les bases del pensament occidental amb l’escola de Milet, representada per Tales, Anaximandre i Anaxímenes, o amb Heràclit a la ciutat d’Efes, Xenòfanes a Colofó, Anaxàgoras a Clazòmenes, Pitàgoras a Samos… Les colònies de l’Àsia Menor van donar altres figures també rellevants en el camp de la cultura, com la poeta Safo de Lesbos, l’historiador Heròdot, nascut a Halicarnàs, o el metge Hipòcrates, natural de Cos. Al mapa podem veure, al costat de l’estret dels Dardanels, Làmpsac, ciutat on va viure el seu llarg desterrament Anaxàgoras. Una mica més al sud, la mítica Troia. Ja ala costa, Assos, la colònia on va viure Aristòtil i Lesbos, illa que també va ser visitada per l’estagirita. Més al sud, Clazòmenes, avui en dia Urla, ciutat natal d’Anaxàgoras. A pocs quilòmetres de la costa, Colofó, pàtria de Xenòfanes. A sota, Efes, lloc de naixement d’Heràclit. Priene, origen d’un dels set savis de Grècia, Bias. Samos, l’illa on naixeren Pitàgoras i Epicur. Milet, ciutat natal de Tales, Anaximandre, Anaxímenes, Aspàsia i potser Leucip, el mestre de Demòcrit. I per acabar, al sud de Milet es troba la ciutat de Dídima, on hi havia un oracle considerat rival del de Claros, situat també a l’Àsia Menor, i del de Delfos, a Grècia.

Diap. n. 1 – Mapa de la costa occidental de Asia Menor. La península de Anatolia ha sido por su posición geográfica cuna de civilizaciones y lugar de encuentro entre Europa y Asia. Tiene tres regiones: Eolia, al norte, Jonia, en el centro, y Doria, al sur. De las tres, destaca Jonia, poblada por emigración aquea que prefería, para su seguridad, instalarse en islas o penínsulas. La floreciente y próspera Jonia aportó las bases del pensamiento occidental con la escuela de Mileto, representada por Tales, Anaximandro y Anaxímenes; con Heráclito en Éfeso; con Jenófanes en Colofón; Anaxágoras en Clazomenes; Pitágoras en Samos… Las colonias de Asia Menor dieron también otras figuras relevantes en el campo de la cultura como  la poeta  Safo de Lesbos, el historiador Herodoto, nacido en Halicarnaso, o el médico Hipócrates natural de Cos. En el mapa observamos, junto al estrecho de los Dardanelos, Lámpsaco, ciudad donde pasó su ·1argo destierro Anaxágoras. Un poco más al sur, la mítica Troya. Ya en la costa Assos, colonia donde estuvo Aristóteles y Lesbos, isla visitada también por el estagirita. Más al sur Clazomenes, hoy día Urla, ciudad natal de Anaxágoras. A pocos kilómetros de la costa Colofón, patria de Jenófanes. A continuación Éfeso, lugar de nacimiento de Heráclito. Priene, origen de unode los siete sabios de Grecia: Bias. Samos, la isla donde nacieron Pitágoras y Epicuro. Mileto, ciudad natal de Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Aspasia y quizás Leucipo, maestro de Demócrito. Y, finalmente, al sur de Mileto Dídima, cuyo oráculo era considerado rival del de Claros, situado también en Asia Menor, y del de Delfos, en Grecia.

Diap. n. 2 – Troia. Reproducció del famós cavall. Situada al nord, en els territoris de l’antiga Tròada, prop de l’estret dels Dardanels, hi ha la mítica Troia, segons Homer “la dels carrers de traç òptim”. Considerada durant molts segles un invent del poeta, la història de Troia i la seva cèlebre guerra estan avui en dia demostrades gràcies a les excavacions arqueològiques de Schliemann, realitzades al segle XIX.

Diap. n. 2 – Troya. Reproducción del famoso caballo. Situada al norte, en los territorios de la antigua Troade, cerca del estrecho de los Dardanelos, se encuentra la mítica Troya, según Homero “la de las bien trazadas calles”. Considerada· durante muchos siglos un invento del poeta, la historia de Troya  y su célebre guerra están hoy día demostradas gracias a las excavaciones arqueológicas de Schliemann, en el s. XIX.

Diap. n. 3 – Troia. Ruïnes de l’antic teatre.

Diap. n. 3 – Troya. Ruinas del antiguo teatro.

Diap. n. 4 – Safo (suposat retrat provinent de les pintures de Pompeia que es troba actualment al Museu Arqueològic Nacional de Nàpols). Safo, nascuda a Mitilene, a l’illa de Lesbos, va viure aproximadament en els segles VII-VI aC i va fundar una acadèmia per a l’educació de dones. La seva obra, conservada en papirs i coneguda també a través de cites d’altres autors, és considerada com una de les més altes expressions líriques de la història de la humanitat. Va escriure en dialecte eòlic, i utilitzà una gran varietat de formes mètriques. Per l’emoció vibrant i la musicalitat dels seus versos, Plató l’anomenava “desena musa”. Horaci recorda que a la mort de Plató es va trobar a sota del seu coixí un llibre de poemes de Safo.

Diap. n. 4 – Supuesto  retrato de Safo (pintura de Pompeya, actualmente en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles). Safo, natural de Mitilene,  en la isla de  Lesbos, vivió aproximadamente en el s. VII-VI a. C. y fundó una academia para la educación  de mujeres. Su obra, conservada en papiros y conocida también a través de citas de otros autores, está considerada como una de las más altas expresiones líricas de la historia de la humanidad. Escribió en eolio y utilizó una gran variedad de formas métricas. Por la emoción vibrante y la musicalidad de su verso, Platón le puso el sobrenombre de «décima musa». Horacio recuerda que a la muerte de Platón, se encontró debajo de su almohada un libro de poemas de Safo.

Diap. n. 5 – Temple d’Atena a Priene. Priene, que domina la fèrtil planura del riu Menderes (la paraula “meandre” deriva del nom d’aquest riu), és una de les ciutats jòniques més antigues. Propera a Milet, encara que no es trobava a la costa disposava de dos ports. Conegué el seu esplendor durant el segle VI aC. El temple d’Atena (s. IV aC) és l’edifici més important de la ciutat: va ser construït per l’arquitecte Piteus, constructor també del Mausoleu d’Halicarnàs (considerat una de les set meravelles del món). El temple, de marbre blau-gris, que comptava en els seus orígens amb 34 columnes, és un exemple de l’arquitectura anatòlico-jònica d’inspiració dòrica.

Diap. n. 5 – Templo de Atenea en Priene. Priene, que domina la fértil llanura del río  Menderes  (la palabra «meandro» deriva del nombre de este río), es una de las ciudades jonias más antiguas. Cercana a Mileto, aunque no estaba en la costa disponía de dos puertos. Conoció su esplendor durante el siglo VI a. C.  El templo de Atenea (s. IV a. C.) es el edificio más importante de la ciudad. Fue construido por el arquitecto Pytheos, constructor también del Mausoleo de Halicarnaso (considerado como una de las siete maravillas del mundo). El templo, de mármol azul-gris, que constaba en su origen de 34 columnas, es un ejemplo de la arquitectura anatólico-jónica de inspiración dórica.

Diap. n. 6 – Bias de Priene (bust del Museu Vaticà). Considerat un dels set savis de Grècia (s. VI aC), va compondre un poema d’uns dos mil versos per indicar de quina manera Jònia podia arribar a ser pròspera. Dotà de lleis la ciutat, i el seu sentit de la justícia el van fer famós, així com a Priene. Diògenes Laerci ens explica, en la seva Vides dels filòsofs, que va ser un excel·lent orador que es lliurava, amb la força dels seus raonaments, a la causa del bé. Morí durant el transcurs d’un procés. Heràclit el cita en escriure: “A Priene nasqué Bias, fill de Tèutamos. La seva intel·ligència és superior a la dels altres”.

Diap. n. 6 – Bias de Priene (busto del Museo Vaticano). Considerado como uno de los siete sabios de Grecia (s. VI a. C.), compuso un poema de unos dos mil versos para indicar de qué manera Jonia podía llegar a ser próspera. Dio leyes a la ciudad, y su sentido de la justicia le hizo famosos a él y a Priene. Diógenes Laercio, en su Vida delos filósofos más ilustres, nos cuenta que fue un excelente orador, que se entregaba con la fuerza de sus razonamientos a la causa del bien. Murió en el transcurso de un proceso. Heráclito lo cita al escribir: “En Priene nació Bias, hijo de Téutamos, su inteligencia es superior a la de los otros”.

Diap. n. 7 – El teatre de Priene. Del s. IV aC, estava estretament vinculat amb el déu del vi Dionís, en honor del qual es feien moltes representacions. A la fotografia es poden veure, en un primer terme, els seients dels nobles de la ciutat. En un començament, els espectacles consistien en cerimònies religioses (rituals que després es transformaren en diàlegs de caràcter religiós) i finalment en peces dramàtiques. El teatre podia acollir cinc mil espectadors.

Diap. n. 7 – Teatro de Priene. Del s. IV a. C., estaba estrechamente relacionado con el dios del vino Dionisos, en cuyo honor se hacían muchas representaciones. En la diapositiva observamos, en primer lugar, los asientos de los nobles de la ciudad. Al principio, los espectáculos consistían en ceremonias religiosas (rituales que luego se transformaron en diálogos de carácter religioso) y finalmente en piezas dramáticas. El teatro podía acoger a 5.000 espectadores.

Diap. n. 8 – Milet. Restes del Buleuteri (edifici on es reunia el consell, a l’esquerra de la fotografia) i de l’Acadèmia (Estoa) jònica (a la dreta), de l’època hel·lenística. De les 35 columnes jòniques que cobrien un espai de dinou botigues delimitades per un gimnàs, només en queden dempeus quatre. Milet fou una vella colònia cretenca que fundà, al seu torn, innumerables factories. S’havia fet forta gràcies al comerç marítim, i les seves embarcacions arribaven a totes les platges de la Mediterrània. Es convertí, per la seva posició geogràfica, en una porta entre Orient i Occident. Actualment, el gran port de Milet es troba 10 km terra endins. Segons Aristòtil, aquí neix un nou tipus de savi: els “inquisidors de la naturalesa”, els físics, els fisiòlegs, que s’oposen als teologitzants Hesíode i Homer. Aquest últim ja parla a La Iliada dels caris, habitants de Milet, i del curs del riu Menderes.

Diap. n. 8 – Mileto. Restos del Buleuterion (edificio donde se reunía el consejo, a la izquierda de la fotografía) y de la Academia (Stoa) jónica (a la derecha). Sólo quedan cuatro de las 35 columnas jónicas que cubrían un espacio de 19 tiendas delimitadas por un gimnasio. Todo ello es de la época helenística. Mileto fue una vieja colonia cretense fundadora a su vez de innumerables factorías. Se había hecho fuerte gracias al comercio marítimo y sus barcos llegaban a todas las playas del Mediterráneo. Se convirtió, por su posición geográfica, en puerta entre Oriente y Occidente. En la actualidad el gran puerto de Mileto se encuentra 1O km. tierra adentro. Según Aristóteles, aquí nace un nuevo tipo de sabio: los “inquisidores de la naturaleza”, los físicos, los fisiólogos, que se oponen a los teologizantes Hesíodo y Homero. Este último ya habla en La Ilíada de los carios, habitantes de Mileto y de los cauces del río Menderes.

Diap. n. 9– Bust de Tales de Milet (640/639-546/545 aC) que es troba al Museu Vaticà. Plató el cita en la seva obra Protàgoras com un dels set savis de Grècia, juntament amb Bias de Priene, Pítac de Mitilene, Soló d’Atenes, Cleòbul de Lindor, Misó Queneu i Quiló de Lacedemònia. Mariner, comerciant, legislador de Milet, matemàtic, astrònom… se’l considera tradicionalment el pare de la filosofia grega ja que inaugura la recerca d’un principi explicatiu de la realitat, que ell va situar a l’aigua. Admirat per Xenòfanes, Heràclit i Demòcrit, elaborà un famós teorema considerat com un dels primers sistemes deductius. Segons Diògenes Laerci, va morir mentre contemplava un combat gimnàstic.                                                          

Diap. n. 9 – Busto de Tales de Mileto, en el Museo Vaticano (640/639- 546/545 a. C.). Platón lo cita en su obra Protágoras como uno de los siete sabios de Grecia, junto a Bias de Priene, Cleóbulo de Lindo, Jilón de Esparta, Mirón, Pítaco de Mitilene y Solón  de Atenas. Marinero, comerciante, legislador de Mileto, matemático, astrónomo… se le considera tradicionalmente el padre de la filosofía griega al inaugurar la búsqueda de un principio explicativo de la realidad, que él situó en el agua. Admirado por Jenófanes, Heráclito y Demócrito, elaboró un famoso teorema considerado como uno de los primeros sistemas deductivos. Según Diógenes Laercio, murió mientras contemplaba un combate gimnástico.

Diap. n. 10 – Diagrama del món segons Tales de Milet. El filòsof imaginava la terra com un plat que flotava sobre l’aigua.                                  

Diap. n. 10 – Diagrama del mundo según Tales de Mileto. El filósofo imaginaba la tierra como  un plato  flotando sobre el agua.

Diap. n. 11 – Anaximandre de Milet (610-547 aC). Fragment d’un relleu que hi ha al Museu Nacional de les Termes (Roma). Mariner, astrònom i filòsof, alumne de Tales i mestre d’Anaxímenes, va ser el primer que va dibuixar el contorn de la terra i el mar, i fins i tot construí una esfera. Situà l’arqué o primer principi en una substància indetermi­nada (àpeiron). El retorn de tota formació a allò informe (àpeiron) és el compliment d’una justícia que és, en darrera instància, la igualtat de tot en el si d’una indeterminada infinitud.

Diap. n. 11 – Anaximandro de Mileto (610-547 a. C.). Fragmento de un relieve que se encuentra en el Museo Nacional de las Termas (Roma). Marino, astrónomo y filósofo, alumno de Tales y maestro de Anaxímenes, fue el primero que dibujó el contorno de la tierra y del mar, e incluso construyó una esfera. Situó el arjé o primer principio en una substancia indeterminada (apeiron). El retorno de toda formación a lo informe (apeiron) es el cumplimiento de una justicia  que es,  en última instancia, la igualdad de todo en el seno de una indeterminada infinitud.

Diap. n. 12 – Diagrama del món segons Anaximandre. El filòsof va concebre l’audaç idea que la terra, a la qual imaginava de forma cilíndrica, flotava lliurement en l’espai, sense cap base ni res que la sostingués. Nosaltres caminaríem sobre una de les seves superfícies planes; l’altra es trobaria en el cantó oposat. Anaximandre trencà amb la idea popular que la terra havia d’estar sostinguda per alguna cosa concreta i que havia de tenir arrels.

Diap. n. 12 – Diagrama del mundo según Anaximandro. El filósofo concibió la audaz idea de que la tierra, que imaginaba de forma cilíndrica, flotaba libremente en el espacio, sin  base ni sostén. Nosotros caminaríamos sobre una de sus superficies planas; la otra se encontraría en el lado opuesto. Anaximandro rompió con la idea popular de que la tierra debía estar sostenida por algo concreto y que debía tener raíces.

Diap. n. 13 – Restes del teatre de Milet. És l’edifici més ben conservat de l’antiga ciutat de Milet. Construït al segle IV aC aproximadament, presenta en la seva part davantera ruïnes d’una torre i de muralles arcaiques. En el seu origen hi cabien unes cinc mil tres-centes persones. Posteriorment fou ampliat i la seva capacitat augmentà fins a poder encabir quinze mil espectadors a l’era imperial.

Diap. n. 13 – Restos del teatro de Mileto. Es el edificio mejor conservado de la antigua ciudad. Construido en el s. IV a. C. aproxima­damente, presenta en su parte delantera ruinas de una torre y de murallas arcaicas. En su origen tenía cabida para 5.000 personas. Posteriormen­te fue ampliado y alcanzó la capacidad de 15.000 espectadores en la era imperial.

Diap. n. 14 – Galeria del teatre que permet accedir a l’entrada de les grades.

        Diap. n. 14 – Galería del teatro que da acceso a la entrada a las gradas.

Diap. n. 15 – Costes de Milet. Avui en dia Milet es troba retirada del mar, prop de la ciutat de Balat, a la regió de Söke. És una península de 2,5 quilòmetres de longitud, recoberta pels al·luvions del riu Menderes. En el s. V, després de la destrucció dels perses, la ciutat va ser reconstruïda per l’arquitecte Hipòdam, que la convertí, pel seu traçat geomètric, en el model urbanístic de nombroses ciutats.

Diap. n. 15 – Costas de Mileto. Hoy día Mileto se encuentra retirada del mar, cerca de la ciudad de Balat, en la región de Söke. Es una península de 2,5 km. de longitud, recubierta por los aluviones del río Menderes. En el s. V, después de la destrucción de los persas, la ciudad fue reconstruida por el arquitecto Hipodamo, que la convirtió, por su trazado geométrico, en modelo urbanístico de numerosas ciudades.

Diap. n. 16– Vista de l’oracle de Dídima, lloc sagrat de predicció, situat a 19 km al sud de Milet. Aquest oracle era rival del de Delfos, a Grècia, i consagrat també al déu Apol·lo. Sembla que el temple d’Apol·lo a Dídima era anterior a la colonització grega (s. X aC), i que Apol·lo i la seva germana Àrtemis eren déus vinculats a Cíbele, la deessa-mare adorada a Anatòlia.

Diap. n. 16 – Vista del oráculo de Dídima, lugar sagrado de predicción. Este oráculo, situado a 19 km. de Mileto, era rival del de Delfos, en Grecia, consagrado también al dios Apolo. Parece ser que el templo de Apolo de Dídima era anterior a la colonización griega (s. X a. C.) y que Apolo y su hermana Artemisa eran dioses vinculados a Cibeles, la diosa-madre adorada en Anatolia.

Diap. n. 17– L’oracle de Dídima. A mitjans dels. VII aC, es consultava el déu Apol·lo una vegada l’any sobre assumptes d’estat (les consultes personals començaren més tard). L’oracle estava unit a Milet per una via sacra de 16 km de longitud per 7 m d’ample, envoltada per botigues, fonts, tombes, banys i un terreny dedicat a la deessa Àrtemis.

Diap. n. 17 Oráculo de Dídima. A mitad del s. VII a. C. se consultaba al dios Apolo una vez al año sobre asuntos de estado (luego empezaron las consultas personales). El oráculo estaba unido a Mileto por una vía sacra de 16 km. de largo por 7 m. de ancho, bordeada por tiendas, fuentes, tumbas, baños y un terreno dedicado a la diosa Artemisa.

Diap. n. 18 – Passadís de l’interior de l’oracle. A cada banda, al final del passadís, hi havien uns forats (que es poden veure a la fotografia) on es dipositaven els papers de les consultes particulars. Com a Delfos, la sacerdotessa d’Apol·lo entrava en un estat de transit anomenat enthousiasmós (interioritat en el déu) durant el qual es creia que Apol·lo s’introduïa en el seu cos i pronunciava profecies amb la seva veu.

Diap. n. 18 – Pasillo en el interior del oráculo. A ambos lados, al final del pasadizo, en unos agujeros que se pueden observar en la fotografía, se depositaban los papeles de las consultas particulares. Como en Delfos,  la sacerdotisa de Apelo entraba  en  un   estado   de   trance denominado enthousiamos (interioridad en el dios)  durante el cual se creía que Apolo entraba en su cuerpo y pronunciaba profecías con su voz.

Diap.n. 19 –  Base d’una columna amb el cap de  Gorgo, a l’oracle de Dídima. El temple, després d’haver patit diversos sismes, destruccions i actes vandàlics, conserva vestigis de l’època hel·lenística com aquest fris impressionant.

Diap. n. 19 – Base de columna con la cabeza de Gorgo, en el oráculo de Dídima. El templo, después de haber sufrido varios seísmos, destrucciones y actos vandálicos, conserva vestigios de la época helenística como este impresionante friso.

Diap. n. 20 – Efes. Aquesta ciutat, anomenada antigament Apasas, es  remunta al s. XIV o XIII aC. Està considerada com la ciutat sacerdotal, en contraposició a Milet, la ciutat mercantil per excel·lència. Sembla que va ser una ciutat d’amazones i que Efes era el nom de la seva reina. A la fotografia es pot veure el Carrer del Port i al fons el teatre, amb una capacitat per a vint-i-quatre mil persones, el més gran d’Àsia Menor. Per aquest carrer entraven a Efes els que venien deis països ultramarins. La via s’iniciava, durant l’època hel·lenística, amb una porta al teatre i acabava amb una  altra al port. El costat nord estava reservat per als jocs i esports, i al cantó sud hi havia les botigues. A l’antiguitat, el mar  arribava fins al peu del turó d’Ayasuluk, mentre que ara es troba a 6,5 km de distància.

Diap. n. 20 – Éfeso. Esta ciudad, llamada antiguamente Apasas, se remonta al siglo XIV o XIII a.C. Está considerada como la ciudad sacerdotal, en contraposición a Mileto, la  ciudad mercantil por excelencia. Parece que fue una ciudad de amazonas y que Éfeso era el nombre de su reina. En la fotografía observamos la Calle del Puerto y al fondo el teatro, con capacidad para 24.000 espectadores, el mayor de Asia Menor. Por esta calle entraban en la ciudad los que venían de países ultramarinos. La calle se iniciaba, durante la época helenística, con una puerta en el teatro y finalizaba con otra en el puerto. El lado norte estaba reservado para juegos y deportes y en el lado sur se situaban las tiendas. En la antigüedad, el mar llegaba hasta el pie de la colina de Ayasuluk, mientras que ahora  se encuentra a 6,5 km. de distancia.

Diap.  n.  21 – Heràclit d’Efes, en una estàtua del Museu de Càndia (Creta). A la dreta es pot veure una moneda d’Efes del s. V aC amb una figura similar.  Conegut  amb el sobrenom  de “l’obscur”,  “l’enigmàtic”, Heràclit va escriure en  aforismes i renuncia a donar lleis a la  ciutat perquè, segons  deia, “els ciutadans ja estaven sotmesos per una mala constitució”. Pensador independent de l’escola de Milet, està considerat el pare de la dialèctica. Patí d’hidropesia i morí al voltant dels 60 anys.

Diap. n. 21 – Heráclito de Éfeso, estatua del Museo de Candia (Creta). Detrás se puede ver una moneda de Éfeso del s. V aC. con una figura similar. Apodado «el oscuro», «el enigmático», escribió en aforismos y renunció a dar leyes a la ciudad porque, según dijo, «los ciudadanos ya estaban sometidos por una mala constitución». Pensador independiente de la escuela de Mileto, está considerado el padre de la dialéctica. Sufrió de hidropesía y murió a los 60 años aproximadamente.

Diap.  n.  22 – Heràclit d’Efes, en una escultura de Gortina (Museu d’Heracleu, Creta).

Diap. n. 22 – Heráclito de Éfeso. Escultura de Gortyna en el Museo de Heracleo (Creta).

Diap. n. 23 – La biblioteca de Cels, a Efes. Fou construïda com a monument de sepultura en honor de Julius Celsus Polemeanus, governador general de la província d’Àsia  a  l’any  106  aC aproximadament.  En els nínxols situats entre les portes hi ha quatre estàtues que representen la virtut, la ciència, el destí i la intel·ligència de Cels. La biblioteca contenia uns 12.000 rotlles de llibres.

Diap. n. 23 – Biblioteca de Celsus, en Éfeso. Fue construida como monumento de sepultura en honor de Julius Celsus Polemeanus, gobernador general de la provincia de Asia en el año 106 a. C. aproximadamente. En los nichos situados entre las puertas se encuentran cuatro estatuas que representan la virtud, la ciencia, el destino y la inteligencia de Celsus. La biblioteca albergaba unos 12.000 rollos de libros.

Diap. n. 24 – El temple d’Adrià, a Efes. De l’època hel·lenística, és un dels edificis més bells del carrer dels Curets (divinitats menors d’origen cretenc). Sobre l’arc hi ha situat el bust de la deessa Tyche. En els relleus hi ha representades amazones, el seguici de Dionís i figures de déus i  deesses.

Diap. n. 24 – Templo de Hadrianus, en Éfeso. De época helenística, es uno de los edificios más bonitos de la  Calle de los  Curetes (divinidades menores de origen  cretense). Sobre el arco está situado el busto de la diosa Tyche. En los relieves se encuentran  representadas amazonas, el cortejo de  Dionisos y figuras de dioses y diosas.

Diap. n. 25 – Reconstrucció del temple d’Àrtemis, a Efes. Els efesis construïren el primer temple d’Àrtemis en el mateix indret on hi havia el santuari original de Cíbele. Considerat com una de les set meravelles del món, les seves 127 columnes de 19m d’alçada li donaven l’aspecte d’un bosc. Àrtemis és la deessa més antiga d’Anatòlia. Les primeres figures d’aquesta  deessa són de Çatalhöyük, prop de Konya (any 7.000 aC).

Diap. n. 25 – Éfeso. Reconstrucción del templo de Artemisa. Los efesios construyeron el primer templo de Artemisa en el mismo emplazamiento del santuario original de Cibeles. Considerado como una de las siete maravillas del mundo, las 127 columnas de 19 m. de altura le daban un aspecto de bosque. Artemisa es la más antigua diosa de Anatolia. Las primeras figuras de esta diosa son de Çatalhöyük, cerca de Konya (año 7000 a. C.).

Diap. n. 26 – La deessa Àrtemis d’Efes. De marbre de la millor qualitat, en el seu coll està representat el zodíac per indicar la seva dominació al cel. En el seu pit hi ha nombrosos bonys en forma d’ou que han estat interpretats de maneres diferents, però que vénen a simbolitzar la fertilitat. A la seva falda, dividida en parts, hi ha lleons, toros i cérvols, ja que la deessa esta identificada amb Diana caçadora. Es pensa que aquesta estàtua era anteriorment daurada i que les seves mans eren d’or o  d’ivori.

Diap. n. 26 – La diosa Artemisa de Éfeso. De mármol de la mejor calidad, en su cuello está representado el zodíaco para indicar su dominación en el cielo. En su pecho hay muchos bultos en forma de huevo de diferente interpretación, pero que vienen a simbolizar la fertilidad. En su falda, dividida en partes, hay leones, toros, ciervos, pues está identificada con Diana cazadora. Se cree que esta estatua era anteriormente dorada y que sus manos eran de oro o de marfil.

Diap.  n.  27-28-29 – Ruïnes de Colofó,  pàtria de Xenòfanes. Colofó està situada sobre un turonet, al costat del poble de Degirmendere, una mica apartada del mar, a la costa entre Esmirna  i Efes. Actualment és una zona arqueològica sense excavar. Sembla que la seva època d’esplendor se situa entre els segles IX i VII aC. Es diu també que  va ser la pàtria d’Homer .

Diap. n.  27-28-29 – Ruinas de Colofón,  patria de  Jenófanes. Colofón está situada en una cima, junto al pueblo de Degirmendere, un poco apartada del mar, entre Esmirna y Éfeso. Actualmente es una zona arqueológica  que está  por excavar. Parece ser que su época de esplendor se sitúa entre los siglos IX y VII aC. Se dice también que fue la patria de Homero.

Diap. n.  30 – Vista del poble de Degirmendere des de Colofó.

Diap. n. 30 – Vista del  pueblo de  Degirmendere desde Colofón.

Diap. n. 31 – Les costes d’Urla. Aquí, a pocs quilòmetres d’Esmirna, sembla que estava situada l’antiga Clazòmenes, pàtria d’Anaxàgoras (499 – 428 aC).

Diap. n. 31.– Costas de Urla. Aquí, a pocos kilómetros de Esmirna, parece que estaba situada la antigua Clazomenes, patria de Anaxágoras (499-428 aC.).

Diap. n. 32 – Urla. Situada a la regió de Jònia, avui en dia és un tranquil port de pescadors.

Diap. n. 32 – Urla. Situada en la región de Jonia, es hoy día un tranquilo puerto de pescadores.

Diap. n. 33 – Moneda de Clazòmenes. Sembla que es tracta d’una moneda amb l’efígie d’Anaxàgoras, que porta en una mà un papir i en l’altra la bola del món.

Diap. n.33 – Moneda de Clazomenes. Parece que se trata de una moneda con la efigie de Anaxágoras, que lleva en una mano un papiro y en la otra la bola del mundo.

Diap. n. 34 – Bust de Pèricles (Museu Vaticà). Anaxàgoras fou acusat d’impietat per alguns enemics de Pèricles, però gràcies a l’amistat que tenia amb ell i amb la seva esposa Aspàsia, es lliurà de la  mort, pena que li fou commutada per la del desterrament a Làmpsac.

Diap. n. 34 – Busto de Pericles (Museo Vaticano). Anaxágoras fue acusado de impiedad por algunos enemigos de Pericles, pero gracias a la amistad que tenía con él y con su esposa Aspasia, se libró de la muerte y la pena le fue conmutada por  la  del destierro en Lámpsaco.

Diap. n. 35 – Aspàsia de Milet (470? – 41O aC), en un bust del Museu Vaticà. Mestra d’oratòria, Aspàsia va ser mestra de Pèricles i Sòcrates. Fou amant del primer, ja que la llei que ell mateix havia dictat el 451 aC. prohibia de casar-se amb una estrangera. Reuní al seu voltant a intel·lectuals de la categoria de Sòcrates, Xenofont, Anaxàgoras, Protàgoras, Hipòdam, Demòcrit… Com Anaxàgoras, també ella fou acusada d’impietat i condemnada a mort (406 aC). Fou absolta gràcies a la defensa de Pèricles.

Diap.n. 35 – Aspasia de Mileto (Museo Vaticano). Maestra de oratoria, enseñó a Pericles y a Sócrates. Fue amante de Pericles, pues la ley que él mismo había dictado en el 451 aC. prohibía  casarse con una extranjera. Reunió a su alrededor a intelectuales de la categoría de Sócrates, Jenofonte, Anaxágoras, Protágoras, Hipodamo, Demócrito… Como Anaxágoras, también ella fue acusada de impiedad  y condenada a muerte (406 a. C.). Resultó absuelta gracias a la defensa de Pericles.

Diap. n. 36 – Làmpsac. Ciutat situada al sud del mar de Màrmara, davant de les costes de Gal·lípoli, a l’estret dels Dardanels. Làmpsac fou la ciutat que per dues vegades acollí Anaxàgoras en el seu desterrament. El primer cop (en el 451 aC.aprox.) va ser acusat per Tucídides i Soció. Pèricles aconseguí que, vint anys més tard, retornés a Atenes. El 431 va tornar a ser acusat, aquesta vegada per Cleó, i de nou a Làmpsac, hi fundà una escola. Arribà a ser molt estimat pel poble que, a la seva mort, li aixecà un monument. Diògenes Laerci explica que la seva última voluntat fou que les criatures fessin vacances cada any en el mes en què ell morís, costum que va ser conservat durant segles.

Diap.  n.  36 – Lámpsaco. Situada al sur del mar de Mármara, frente a las costas de Gallipoli, en el estrecho de los Dardanelos, fue la ciudad que por dos veces acogió a Anaxágoras en su destierro. La primera vez (en el 451 aC. aprox.) fue acusado por Tucídides y Soción. Pericles logró que, 20 años más tarde, regresara a Atenas. En el 431 volvió a ser acusado, esta vez por Cleón, y retornó a Lámpsaco donde fundó una escuela. Llegó a ser muy querido por el pueblo, que a su muerte le erigió un monumento. Diógenes Laercio cuenta que su última voluntad fue que los niños hicieran vacaciones cada año en el mes que él muriera, costumbre que se conservó durante siglos.

Diap. n. 37 – Làmpsac. Vista del port i concretament de l’arribada d’una embarcació procedent de Gal·lípoli.

Diap. n. 37 – Lámpsaco. Vista del puerto, y concretamente de la llegada de un barco de Gallipoli.

Diap. n. 38 – Metrodor de Làmpsac (330 – 277 aC), en un bust del Museu Capitolí de Roma. Fou un dels alumnes d’Epicur i, segons Diògenes Laerci, el seu seguidor més fidel. En defensa d’Epicur escrigué diversos tractats contra els sofistes, els cínics i l’atomisme de Demòcrit. Existeix un altre Metrodor de Làmpsac (s. V aC), seguidor de les doctrines d’Anaxàgoras.

Diap. n. 38 – Metrodoro de Lámpsaco (330-277 aC.), busto que se encuentra en el Museo Capitolino de Roma. Fue uno de los alumnos de Epicuro y, según Diógenes, su más fiel seguidor. En defensa de Epicuro, escribió varios tratados contra los sofistas, los cínicos y el atomismo de Demócrito. Existe otro Metrodoro de Lámpsaco (s. V aC.) seguidor de las doctrinas de Anaxágoras.

Diap. n. 39 – Vista panoràmica de Samos, situada al mar Egeu. És una illa muntanyosa colonitzada pels jonis en el segle IX aC. En el s. VII era un dels centres comercials més importants de Grècia. La capital, que porta el mateix nom que l’illa, es troba en la zona meridional.

Diap.n.39 – Vista panorámica de Samos, en el mar Egeo. Es una isla montañosa colonizada por los jonios en el s. IX aC. En el s. VII era uno de los centros comerciales más importantes de Grecia. La capital, del mismo nombre que la isla, se encuentra en la zona meridional.

Diap. n. 40 – Vista del port actual de Samos. 

Diap. n. 40 – Vista del actual puerto de Samos.

Diap. n. 41 – Ruïnes del temple d’Hera, a Samos. Construït cap al 570 – 560 aC, per Roec i Teodor de Samos, fou juntament amb el d’Àrtemis a Efes, un dels més grans temples del món hel·lènic.

Diap. n. 41 – Ruinas del templo de Hera en Samos. Construido hacia el 560-570 aC. por Rosco y Teodoro de Samos, fue junto al Artemisium de  Éfeso uno de  los mayores  templos  del mundo helénico.

Diap. n. 42 – Bust de Pitàgoras (Museu Capitolí de Roma). Pitàgoras va néixer a Samos (532 aC), illa grega situada a molts pocs quilòmetres de les costes de Turquia. Aquí visqué en diversos pobles (Pitagórion, Marathokambos), després viatjà a Lesbos, Egipte i Creta. En retornar a Samos i comprovar que l’illa estava dominada pel tirà Polícrates, s’exilià al sud d’Itàlia, a Crotona (vegi’s la col·lecció de diapositives Els Filósofs de la Magna Grècia).

     Diap. n. 42 – Busto de Pitágoras (Museo Capitolino). Pitágoras nació en Samos (532 aC.), isla griega situada a muy pocos kilómetros de las costas de Turquía. Aquí vivió en varios pueblos (Pitagórion, Marathokambos), después viajó a Lesbos, Egipto y Creta. Al regresar a Samos y comprobar que la isla estaba dominada por el tirano Polícrates, se exilió al sur de Italia, a Crotona (ver la colección de diapositivas Los filósofos de la Magna Grecia).

Diap. n. 43 – Vista de Pitagórion, poble situat a 16 km de Samos. Aquí sembla que va néixer Pitàgoras.

       Diap. n. 43 – Vista de Pitagórion, pueblo situado a 16 km. de Samos. Aquí parece ser que nació Pitágoras.

Diap. n. 44 – Pitagórion. A !’esquerra de la fotografia es pot observar un hotel que porta el nom de la filla del filòsof: Damo que, com la seva mare Teano, fou una gran matemàtica.

Diap. n. 44 – Pitagórion. A la izquierda de la fotografía se encuentra un hotel que lleva el nombre de la hija del filósofo: Damo, que como su madre Teano, fue una gran matemática.

Diap. n. 45 – Epicur de Samos (Museu Capitolí). Va néixer en aquesta illa (341 – 270 aC), s’estigué a Colofó, Mitilene, Làmpsac… als 35 anys s’establí a Atenes, on fundà la seva escola, El Jardí, que fou famosa no només pel seu ensenyament, sinó també pel conreu de l’amistat i per la participació de les dones.

Diap. n. 45 – Epicuro de Samos (Museo Capitolino). Nació en esta isla (341-270 a. C.). Estuvo en Colofón, Mitilene, Lámpsaco… A los 35 años se estableció en Atenas, donde fundó su escuela, El Jardín, famosa no sólo por sus enseñanzas, sino también por el cultivo de la amistad y por la participación de las mujeres.

Diap. n. 46 – Restes del temple d’Atena, a Assos.  Situada en el nord de la costa d’Àsia Menor, a pocs quilòmetres d’Ayvacik, davant de l’illa de Lesbos, es troba aquesta antiga colònia grega on Aristòtil, conjuntament amb dos altres alumnes de Plató (Erast i  Corist de Scepsis d’Èlida), va fundar una acadèmia  (estoa).  En va ser el director durant tres anys (348- 345 aC). S’hi reuniren també Teofrast, Cal·lístenes  i Xenòcrates. Després s’instal·là a Lesbos (Mitilene), on s’estigué dos anys. Aristòtil es casà amb Pítia, la neboda d’Hérmias, antic alumne de Plató i governador d’Assos.

Diap. n. 46 – Restos del templo de Atenea en Assos. Situada en el norte de la costa de Asia Menor, a pocos kilómetros de Ayvacik, frente a la isla de Lesbos, se encuentra esta antigua colonia griega donde Aristóteles, junto a otros dos alumnos de Platón (Erasto y Corisco de Scepsis de la Ida) fundó una academia (stoa). Fue su director durante tres años (348-345 aC.). Con él se reunieron también Teofrasto, Calístenes y Jenócrates. Luego se instaló en Lesbos (Mitilene) donde permaneció por dos años. Aristóteles se casó con Pitia, sobrina de Hermias, antiguo alumno de Platón y gobernador de Assos.

Diap. n. 47 – Assos. Vista des de  l’acròpoli. A la dreta hi ha les muralles i les torres de la ciutat que són de l’època hel·lenística.

Diap. n. 47 – Assos. Vista desde la acrópolis. A la derecha se encuentran las murallas y torres de la ciudad que son de la época helenística.

Diap. n. 48 – Moneda de curs legal actualment a Grècia, amb la imatge d’Aristòtil.

Diap. n. 48 – Moneda de curso legal actualmente en Grecia con la imagen de Aristóteles.

Agraïm al Museu Vaticà, al Museu Capitolí de Roma i a l’Editorial Planeta, S.A. les facilitats que ens han donat per portar a terme aquest treball.

Agradecemos al Museo Vaticano, al Museo Capitolino de Roma y a la Editorial Planeta, S.A. las facilidades que nos han dado para llevar a cabo este trabajo.

Barcelona, 1992.

Anuncio publicitario
A %d blogueros les gusta esto: