Diseña un sitio como este con WordPress.com
Comenzar

Flora Tristan/Flora Tristán

FLORA TRISTAN (París, 1803 – Bordeus, 1844).

Flora Célestine Thérese Tristan descendia per línia paterna d’una família espanyola radicada al Perú, els Tristan Moscoso, i per línia materna de la petita burgesia francesa, els Laisney o Laîné. La mort de D. Mariano de Tristan i Moscoso, pare de Flora, coronel de l’exèrcit espanyol, va deixar   la seva família no solament en la misèria sinó també en la il·legitimitat, ja que el seu matrimoni no es va registrar i aquesta situació, que Flora no va conèixer fins els quinze anys, la situarà socialment en la marginació. Flora parlava de si mateixa com d’una pària. Flora Tristan pertany al moviment anomenat socialisme utòpic, però poques vegades es troba el seu nom al costat de Fourier, Owen o Saint-Simon, i tampoc al costat de Marx i Engels, encara que algunes de les seves obres es consideren precedents del socialisme científic. La Revolució Industrial, la sensibilitat romàntica i l’herència de les revolucionàries franceses formen el substrat  cultural en què viu aquesta filòsofa. La industrialització va fer pensar en un futur esperançador: hi hauria riquesa per a tothom, les màquines la produirien, ara només caldria pensar en una distribució justa. Però aquest optimisme va durar poc. Aviat una nova classe social de “braços nus”, com els anomenà Flora Tristan, el proletariat, va començar a patir unes condicions de vida extraordinàriament dures. Passeigs per Londres (1840), obra en què denuncià la “nova esclavitud”, es considera un precedent de les anàlisis que Friedrich Engels, set anys més tard, va fer a La situació de la classe obrera a Anglaterra. Un acusat sentit de la realitat separà Flora Tristan de les fantasies desmesurades d’alguns dels seus companys de l’esmentat socialisme utòpic. La Unió obrera, l’obra més important de Flora Tristan, començà per publicar-se parcialment a La Ruche(1843), diari de la classe treballadora. La gran idea de Flora Tristan va ser la constitució d’una forta organització obrera, tant en l’àmbit nacional com en l’internacional, que tindria com a objectiu final la “unitat humana”. Es tractava d’una organització autofinançada per les obreres i els obrers, d’estructura piramidal i amb la figura d’un “defensor” de la classe treballadora davant de la Cambra i la Nació. Tant la idea d’autofinançament com la de representació obrera van ser ràpidament assumides pels sindicats belgues i francesos. Poc més de quatre anys separen la Unió obrera de Flora Tristan del Manifest Comunista de Karl Marx (1848). Les seves idees feministes la van situar en la categoria de persones “perilloses per a la moral i la societat”. En aquest aspecte, més que una revolucionària estava considerada en el seu temps com una agitadora social. Afirmà que les dones treballadores són subjectes d’una doble opressió: l’esclavitud com a proletàries i la condició de pàries com a col·lectiu desposseït de drets. A Sobre la necessitat d’una bona acollida a les estrangeres (1836), ja parlà d’un sentiment que fou importantíssim en la Unió obrera: la solidaritat. En Méphis o el proletariat (1838), novel·la autobiogràfica, atorgà a les dones un paper cabdal  en la direcció del futur de la humanitat. En el capítol III de la Unió obrera analitzà les causes de la marginació social de la meitat de la humanitat (les dones) i acusà el sacerdot, el legislador, el filòsof i el científic de la seva justificació ideològica. Els seus coneixements de les condicions de vida de les dones la van portar a dir: “l’home més oprimit pot oprimir un altre ésser, que és la seva esposa. La dona és el proletari del mateix proletari”. El capítol es tanca amb una nova declaració dels Drets de la Dona, en la línia d’Olympe de Gouges, l’objectiu és aconseguir la igualtat absoluta entre els homes i les dones. El 1844, quan viatjava amb la finalitat de documentar la seva obra La volta a França, el tifus acabà amb la seva vida a Bordeus. Tenia 41 anys.

Text procedent de Les dones i les filosofies. Gènere i pensament occidental, de Conxa Llinàs, Anna Masó i M. José Sánchez. Diputació de Barcelona, 2002.

FLORA TRISTÁN (París, 1803 – Burdeos, 1844).

Flora Célestine Thérese Tristán descendía por línea paterna de una familia española radicada en el Perú, los Tristán Moscoso, y por línea materna de la pequeña burguesía francesa, los Laisney o Laine. La muerte de D. Mariano de Tristán y Moscoso, padre de Flora, coronel del ejército español, dejó a su familia no sólo en la miseria sino también en la ilegitimidad, ya que su matrimonio no se registró y esta situación, que Flora no conoció hasta los quince años, la situará socialmente en la marginación. Flora hablaba de sí misma como de una paria. Flora Tristán pertenece al movimiento llamado socialismo utópico, pero rara vez se encuentra su nombre al lado de Fourier, Owen o Saint-Simon, y tampoco al lado de Marx y Engels, aunque algunas de sus obras se consideran precedentes del socialismo científico. La Revolución Industrial, la sensibilidad romántica y la herencia de las revolucionarias francesas forman el sustrato cultural en que vive esta filósofa. La industrialización hizo pensar en un futuro esperanzador: habría riqueza para todos, las máquinas la producirían, ahora sólo habría que pensar en una distribución justa. Pero este optimismo duró poco. Pronto una nueva clase social de “brazos desnudos”, como los llamó Flora Tristán, el proletariado, empezó a sufrir unas condiciones de vida extraordinariamente duras. Paseos por Londres (1840), obra en la que denunció la “nueva esclavitud”, se considera un precedente de los análisis que Friedrich Engels, siete años más tarde, hizo en La situación de la clase obrera en Inglaterra. Un acusado sentido de la realidad separa a Flora Tristán de las fantasías desmedidas de algunos de sus compañeros de dicho socialismo utópico. La Unión obrera, la obra más importante de Flora Tristán, empezó por publicarse parcialmente en La Ruche (1843), diario de la clase trabajadora. La gran idea de Flora Tristán fue la constitución de una fuerte organización obrera, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, que tendría como objetivo final la “unidad humana”. Se trataba de una organización autofinanciada por las obreras y los obreros, de estructura piramidal y con la figura de un “defensor” de la clase trabajadora ante la Cámara y la Nación. Tanto la idea de autofinanciación como la de representación obrera fueron rápidamente asumidas por los sindicatos belgas y franceses. Poco más de cuatro años separan la Unión obrera de Flora Tristán del Manifiesto Comunista de Karl Marx (1848). Sus ideas feministas la situaron en la categoría de personas “peligrosas para la moral y la sociedad”. En este aspecto, más que una revolucionaria estaba considerada en su tiempo como una agitadora social. Afirmó que las trabajadoras son sujetos de una doble opresión: la esclavitud como proletarias y la condición de parias como colectivo despojado de derechos. En Sobre la necesidad de una buena acogida a las extranjeras (1836), ya habló de un sentimiento que fue fundamental en la Unión obrera: la solidaridad. En Méphis o el proletariado (1838), novela autobiográfica, dio a las mujeres un papel capital en la dirección del futuro de la humanidad. En el capítulo III de la Unión obrera analizó las causas de la marginación social de la mitad de la humanidad (las mujeres) y acusó al sacerdote, al legislador, al filósofo y al científico de su justificación ideológica. Sus conocimientos de las condiciones de vida de las mujeres la llevaron a decir: “el hombre más oprimido puede oprimir a otro ser, que es su esposa. La mujer es el proletario del proletario”. El capítulo se cierra con una nueva declaración de los Derechos de la Mujer, en la línea de Olympe de Gouges, el objetivo es conseguir la igualdad absoluta entre los hombres y las mujeres. En 1844, cuando viajaba para documentar su obra La vuelta a Francia, el tifus acabó con su vida en Burdeos. Tenía 41 años.

Texto procedente de Les dones i les filosofies. Gènere i pensament occidental, de Conxa Llinàs, Anna Masó i M. José Sánchez. Diputació de Barcelona, 2002.

Flora Tristan en un retrat de 1838.
Flora Tristan parlant amb la seva cosina Carmen i les monges del convent de Sta, Catalina, a Arequipa

Rue du Bac, 100, domicili de Flora a Paris, quan va patir l’intent d’assassinat per part del seu marit, André Chazal.

La majoria dels obrers no tenen vestits, llits, mobles, foc, aliments sans, i de vegades no tenen ni patates… Durant dotze o catorze hores diàries estan tancats en sales petites on, juntament amb l’aire viciat, es respiren partícules de cotó, llana, residus de coure, plom, ferro, etc. Sovint passen de la mala alimentació als excessos de beguda. Tots aquests desgraciats estan pàl·lids, raquítics, malalts; un cos prim esquàlid, membres febles, pell pàl·lida, ulls sense vida; sembla com si tots estiguessin malalts del pit. No sé si l’expressió de la seva fisonomia, que tanta tristesa provoca i que pràcticament trobem en tots els obrers i obreres, ha d’atribuir-se a la irritació per una fatiga permanent o a la fosca desesperació que oprimeix les seves ànimes. (…) L’amo no vol que cap record de l’existència destorbi als obrers ni un minut de la seva feina, exigeix silenci i, efectivament, allà regna un silenci de mort, ja que la fam del proletariat concedeix un enorme poder a la paraula de l’amo. Entre els treballadors i els seus caps no existeix la mínima relació de familiaritat (…). Als tallers anglesos mai se sent l’amo dir a un obrer: “Bon dia, Baptista, com està la teva dona? I el nen? Bé, me n’alegro! S’ha de confiar en què la mare es recuperi aviat; digues-li que vingui a veure’m tan bon punt pugui sortir”. Un amo creuria que s’està rebaixant si parla així als seus treballadors i treballadores. L’obrer veu en tots els caps de la indústria a l’home que pot despatxar-lo; per això saluda servilment tothom que es troba al seu pas, però els amos considerarien compromès el seu honor si tornessin la salutació. D’ençà que conec al proletariat anglès he deixat de pensar que l’esclavitud era la pitjor desgràcia humana: l’esclau té el pa assegurat durant tota la seva vida i rep cura si cau malalt; mentre que entre l’obrer i l’amo anglesos no existeix el menor vincle. 

Flora Tristan, Passeigs per Londres, 1840

La mayoría de los obreros no tienen vestidos, camas, muebles, fuego, alimentos sanos, y a veces no tienen ni patatas… Durante doce o catorce horas diarias están encerrados en salas pequeñas donde, junto con el aire viciado, se respiran partículas de algodón, lana, residuos de cobre, plomo, hierro, etc. A menudo pasan de la mala alimentación a los excesos de bebida. Todos estos desgraciados están pálidos, raquíticos, enfermos; un cuerpo delgado escuálido, miembros débiles, piel pálida, ojos sin vida; parece como si todos estuvieran enfermos del pecho. No sé si la expresión de su fisonomía, que tanta tristeza provoca y que prácticamente encontramos en todos los obreros y obreras, debe atribuirse a la irritación por una fatiga permanente o en la oscura desesperación que oprime sus almas. (…) El dueño no quiere que ningún recuerdo de la existencia distriaga a los obreros ni un minuto de su trabajo, exige silencio y, efectivamente, allí reina un silencio de muerte, ya que el hambre del proletariado concede un enorme poder a la palabra del amo. Entre los trabajadores y sus jefes no existe la mínima relación de familiaridad (…). En los talleres ingleses nunca se oye al dueño decir a un obrero: “Buenos días, Bautista, ¿cómo está tu mujer? ¿Y el niño? Bueno, ¡me alegro! Hay que confiar en que la madre se recupere pronto; dile que venga a verme en cuanto pueda salir”. Un amo creería que se está rebajando si habla así a sus trabajadores y trabajadoras. El obrero ve en todos los amos de la industria al hombre que puede despedirlo; por ello saluda servilmente a todo el mundo que se encuentra a su paso, pero los dueños considerarían comprometido su honor si devolvieran el saludo. Desde que conozco al proletariado inglés, he dejado de pensar que la esclavitud era la peor desgracia humana: el esclavo tiene el pan asegurado durante toda su vida y recibe cuidados si cae enfermo; mientras que entre el obrero y el amo ingleses no existe el menor vínculo.

Flora Tristán, Paseos por Londres, 1840.

Fins ara la dona no ha comptat per a res en les societats humanes. Quin ha estat el resultat d’això? Que el sacerdot, el legislador, el filòsof, l’han tractada com a vertadera pària. Les dones (la meitat de la humanitat) han estat foragitades de l’Església, de la llei, de la societat. Per a elles no hi ha hagut cap funció a l’Església, cap representació davant la llei, cap funció a l’Estat. El sacerdot li ha dit: Dona, tu ets la temptació, el pecat, el mal; tu representes la carn, és a dir, la corrupció, la podridura (…) Després, el legislador li ha dit: Dona, per tu mateixa no ets res com a part activa del cos humanitari; no pots esperar trobar lloc en el banquet social. Si vols viure, hauràs de servir d’annex al teu senyor i amo, l’home. Per tant, de soltera obeiràs el teu pare; casada, obeiràs el teu marit, viuda i vella, no se’t farà ja cap cas. Després, el savi filòsof li ha dit: Dona, ha quedat constatat per la ciència que, per la teva constitució, ets inferior a l’home. No tens intel·ligència, ni comprensió per a les coses elevades, ni lògica en les idees, cap capacitat per les ciències anomenades exactes, (…).

Flora Tristan, Unió obrera, 1843

Hasta ahora la mujer no ha contado para nada en las sociedades humanas. ¿Cuál ha sido el resultado de esto? Que el sacerdote, el legislador, el filósofo, la han tratado como verdadera paria. Las mujeres (la mitad de la humanidad) han sido expulsadas de la Iglesia, de la ley, de la sociedad. Para ellas no ha habido ninguna función en la Iglesia, ninguna representación ante la ley, ninguna función en el Estado. El sacerdote le ha dicho: Mujer, tu eres la tentación, el pecado, el mal; tú representas la carne, es decir, la corrupción, la podredumbre (…) Después, el legislador le dijo: Mujer, por ti misma no eres nada como parte activa del cuerpo humanitario; no puedes esperar encontrar lugar en el banquete social. Si quieres vivir, deberás servir como anexo de tu señor y dueño, el hombre. Por lo tanto, de soltera obedecerás a tu padre; casada, obedecerás a tu marido, viuda y vieja, no se te hará ya ningún caso. Después, el sabio filósofo le dijo: Mujer, ha quedado constatado por la ciencia que, por tu constitución, eres inferior al hombre. No tienes inteligencia, ni comprensión para las cosas elevadas, ni lógica en las ideas, ninguna capacidad para las ciencias llamadas exactas, (…).

Flora Tristán, Unión obrera, 1843

Anuncio publicitario
A %d blogueros les gusta esto: